Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

決算説明会・決算短信

2015年3月期(2014年4月1日~2015年3月31日)

通期(2014年4月1日~2015年3月31日)発表日:2015年4月27日

第3四半期(2014年4月1日~2014年12月31日)発表日:2015年1月29日

第2四半期(2014年4月1日~2014年9月30日)発表日:2014年10月28日

第1四半期(2014年4月1日~2014年6月30日)発表日:2014年7月29日