Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

決算説明会・決算短信

2021年3月期(2020年4月1日~2021年3月31日)

通期(2020年4月1日~2021年3月31日)発表日:2021年4月27日

第3四半期(2020年4月1日~2020年12月31日)発表日:2021年2月1日

第2四半期(2020年4月1日~2020年9月30日)発表日:2020年10月29日

第1四半期(2020年4月1日~2020年6月30日)発表日:2020年7月30日