Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

決算説明会・決算短信

2018年3月期(2017年4月1日~2018年3月31日)

通期(2017年4月1日~2018年3月31日)発表日:2018年4月26日

第3四半期(2017年4月1日~2017年12月31日)発表日:2018年1月31日

第2四半期(2017年4月1日~2017年9月30日)発表日:2017年10月26日

第1四半期(2017年4月1日~2017年6月30日)発表日:2017年7月27日