Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

決算説明会・決算短信

2017年3月期(2016年4月1日~2017年3月31日)

通期(2016年4月1日~2017年3月31日)発表日:2017年4月26日

第3四半期(2016年4月1日~2016年12月31日)発表日:2017年1月31日

第2四半期(2016年4月1日~2016年9月30日)発表日:2016年10月26日

第1四半期(2016年4月1日~2016年6月30日) 発表日:2016年7月28日