Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

決算説明会・決算短信

2016年3月期(2015年4月1日~2016年3月31日)

通期(2015年4月1日~2016年3月31日)発表日:2016年4月27日

第3四半期(2015年4月1日~2015年12月31日)発表日:2016年1月28日

第2四半期(2015年4月1日~2015年9月30日)発表日:2015年10月28日

第1四半期(2015年4月1日~2015年6月30日) 発表日:2015年7月30日