Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

決算説明会・決算短信

2014年3月期(2013年4月1日~2014年3月31日)

通期(2013年4月1日~2014年3月31日)発表日:2014年4月25日

第3四半期(2013年4月1日~2013年12月31日)発表日:2014年1月28日

第2四半期(2013年4月1日~2013年9月30日)発表日:2013年10月29日

第1四半期(2013年4月1日~2013年6月30日)発表日:2013年7月30日