Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

決算説明会・決算短信

2020年3月期(2019年4月1日~2020年3月31日)

通期(2019年4月1日~2020年3月31日)発表日:2020年5月11日

第3四半期(2019年4月1日~2019年12月31日)発表日:2020年1月30日

第2四半期(2019年4月1日~2019年9月30日)発表日:2019年10月29日

第1四半期(2019年4月1日~2019年6月30日)発表日:2019年7月29日