Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

決算説明会・決算短信

2019年3月期(2018年4月1日~2019年3月31日)

通期(2018年4月1日~2019年3月31日)発表日:2019年4月24日

第3四半期(2018年4月1日~2018年12月31日)発表日:2019年1月31日

第2四半期(2018年4月1日~2018年9月30日)発表日:2018年10月30日

第1四半期(2018年4月1日~2018年6月30日)発表日:2018年7月31日