Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

決算説明会・決算短信

2013年3月期(2012年4月1日~2013年3月31日)

通期(2012年4月1日~2013年3月31日)発表日:2013年4月25日

第3四半期(2012年4月1日~2012年12月31日) 発表日:2013年1月31日

第2四半期(2012年4月1日~2012年9月30日)発表日:2012年10月29日

第1四半期(2012年4月1日~2012年6月30日) 発表日:2012年7月31日