Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

決算説明会・決算短信

2001年3月期(2000年4月1日~2001年3月31日)

通期(2000年4月1日~2001年3月31日)発表日:2001年5月21日

中間期(2000年4月1日~2000年10月31日)発表日:2000年11月17日