Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

決算説明会・決算短信

2012年3月期(2011年4月1日~2012年3月31日)

通期(2011年4月1日~2012年3月31日)発表日:2012年4月26日

第3四半期(2011年4月1日~2011年12月31日) 発表日:2012年1月30日

第2四半期(2011年4月1日~2011年9月30日)発表日:2011年10月28日

第1四半期(2011年4月1日~2011年6月30日)発表日:2011年7月29日