Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

決算説明会・決算短信

2011年3月期(2010年4月1日~2011年3月31日)

通期(2010年4月1日~2011年3月31日)発表日:2011年4月27日

第3四半期(2010年4月1日~2010年12月31日)発表日:2011年1月31日

第2四半期(2010年4月1日~2010年9月30日)発表日:2010年10月29日

第1四半期(2010年4月1日~2010年6月30日)発表日:2010年7月30日