Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

決算説明会・決算短信

2002年3月期(2001年4月1日~2002年3月31日)

通期(2001年4月1日~2002年3月31日)発表日:2002年5月20日

中間期(2001年4月1日~2001年10月31日)発表日:2001年11月20日