Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

決算説明会・決算短信

2003年3月期(2002年4月1日~2003年3月31日)

通期(2002年4月1日~2003年3月31日)発表日:2003年4月28日

中間期(2002年4月1日~2002年10月31日)発表日:2002年11月15日