Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

決算説明会・決算短信

2004年3月期(2003年4月1日~2004年3月31日)

通期(2003年4月1日~2004年3月31日)発表日:2004年4月28日

第3四半期(2003年4月1日~2003年12月31日)発表日:2004年2月5日

中間期(2003年4月1日~2003年9月30日)発表日:2003年10月28日

第1四半期(2003年4月1日~2003年6月30日)発表日:2003年7月29日