Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

決算説明会・決算短信

2005年3月期(2004年4月1日~2005年3月31日)

通期(2004年4月1日~2005年3月31日)発表日:2005年4月28日

第3四半期(2004年4月1日~2004年12月31日)発表日:2005年1月31日

中間期(2004年4月1日~2004年9月30日)発表日:2004年10月29日

第1四半期(2004年4月1日~2004年6月30日)発表日:2004年7月29日