Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

決算説明会・決算短信

2006年3月期(2005年4月1日~2006年3月31日)

通期(2005年4月1日~2006年3月31日)発表日:2006年4月28日

第3四半期(2005年4月1日~2005年12月31日)発表日:2006年1月31日

中間期(2005年4月1日~2005年9月30日)発表日:2005年10月31日

第1四半期(2005年4月1日~2005年6月30日)発表日:2005年7月29日