Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

決算説明会・決算短信

2007年3月期(2006年4月1日~2007年3月31日)

通期(2006年4月1日~2007年3月31日)発表日:2007年4月26日

第3四半期(2006年4月1日~2006年12月31日)発表日:2007年1月30日

中間期(2006年4月1日~2006年9月30日)発表日:2006年10月30日

第1四半期(2006年4月1日~2006年6月30日)発表日:2006年7月28日