Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

決算説明会・決算短信

2008年3月期(2007年4月1日~2008年3月31日)

通期(2007年4月1日~2008年3月31日)発表日:2008年4月28日

第3四半期(2007年4月1日~2007年12月31日)発表日:2008年1月30日

中間期(2007年4月1日~2007年9月30日)発表日:2007年10月29日

第1四半期(2007年4月1日~2007年6月30日)発表日:2007年7月27日