Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

決算説明会・決算短信

2010年3月期(2009年4月1日~2010年3月31日)

通期(2009年4月1日~2010年3月31日)発表日:2010年4月28日

第3四半期(2009年4月1日~2009年12月31日)発表日:2010年2月1日

第2四半期(2009年4月1日~2009年9月30日)発表日:2009年10月28日

第1四半期(2009年4月1日~2009年6月30日)発表日:2009年7月28日